Slik får du bedre resultater med engasjerte medarbeidere

Edit the block
Display size Width Offset Visibility
Large
Medium
Small
Extra small  
Print  
Visibility by size  
Visibility by orientation  

Her presenterer vi våre svar på de mest sentrale spørsmålene knyttet til engasjement. 

Hva er engasjement? 

Engasjement er energien vi legger i arbeide. Hvor engasjerte vi er kan si oss noe om hvor stor innsats vi kommer til å legge i en oppgave.  Kvaliteten på vårt engasjement forteller om vår forståelse og vår evne til å jobbe kreativt, effektivt og utholdende. Mange organisasjoner har problemer med å bygge en sterk engasjementskultur, selv om de bruker store ressurser. Problemet er at de fokuserer på graden av engasjement fremfor kvaliteten. Hvis vi ønsker å bygge sterke engasjementskulturer, må vi skille mellom kvaliteten på engasjementet og graden.

Hvor kommer engasjement fra?  

Engasjement kommer fra mening og glede. Det kommer også fra løfte om belønning eller straff. Når vårt engasjement er basert på mening og glede kaller vi det selvbestemt. Når vårt engasjement er basert på løfter om belønning eller trusler om straff kaller vi det kontrollert. Det er viktig å merke seg at det bare er det selvbestemte engasjementet som kan gi oss en indikasjon på kvaliteten på vår fremtidige innsats.

Ifølge selvbestemmelses har vi mennesker tre grunnleggende psykologiske behov som må være aktiverte om vi skal finne mening og glede i arbeidet. Behovene er selvbestemmelse (autonomi), mestring og tilhørighet.  

  • Selvbestemmelse: Vi har behov for å lede oss selv i samsvar med det vi  synes er viktig og det vi liker.
  • Mestring: Vi har behov for å bruke det vi kan og å lære nye ting.
  • Tilhørighet: Vi har behov for å delta i felleskap hvor vi ser hverandre og lokker frem det beste hos hverandre.

For at arbeide skal gi mening må vi, i det minste, oppleve at vårt engasjement styrker våre grunnleggende psykologiske behov på sikt. For at arbeide skal gi glede må vi oppleve at våre psykologiske behov blir aktivert i øyeblikket. Å oppleve glede i arbeide handler mye om å engasjere oss på en måte som stemmer med vår egen personlighet, for vår personlighet påvirker hvordan vi best aktiverer de tre psykologiske behovene.

Selvbestemmelsesteorien er den ledende modellen for å påvirke atferd og brukes innen næringsliv, sport, undervisning i USA, Europa og Asia.

Hva fører engasjement til?

Forskning på Selvbestemmelsesteorien viser at selvbestemt engasjement er forbundet med minst ni positive resultater, som alle organisasjoner ønsker: større vekst i omsetning, større ønske om å bidra i jobben og mindre opplevelse av utslitthet, bedre prestasjoner, større lojalitet overfor verdier og retningslinjer, større tilfredshet med arbeidet og kompensasjonen, større lojalitet og tillit, dypere læring, færre klager over fysisk helse og større tilfredshet med livet generelt.

Kontrollert motivasjon kan føre til negativt stress og ønske om å ta snarveier frem til målet. Gulrot og pisk kan gjøre oss ivrige, men hjelper oss ikke til å finne mening og glede i arbeide. Gulrot og pisk kan lede til sene kvelder, men det leder ikke nødvendigvis til kvalitetsarbeid. Å gi «alt» kan være suboptimalt og kontraproduktivt, og det kan bety at vi vender ryggen til kompleksiteten og helheten. 

Her er forklaringen på at selvbtemt engasjement trumfer kontrollert engasjement. Når vi har funnet ut hvordan vi best skal ta hensyn til våre grunnleggende psykologiske behov i en sak, har vi en moden holdning til arbeidet. Modenhet handler om å forholde oss helhetlig til kompleksiteten i arbeidet vårt slik at vi kan bygge bro mellom ulike hensyn og perspektiver. Modenhet inkluderer helhjertethet. Det betyr at vi tar «blandede følelser» på alvor slik at vi kan bli helt enig med oss selv om hva vi skal engasjere oss i og hvordan.

Når vi har utforsket kompleksiteten i vårt arbeid og bearbeidet ytre og indre motsetninger blir vi kreative, effektive og utholdende. Kreativitet kan handle om å kombinere virkemidler på nye måter for å oppnå et resultat. Effektivisering handler om å redusere eller ta virkemidler bort uten at den ønskede effekten blir borte. Når vi kan lede oss selv i arbeidet med kreativitet og effektivitet, har vi også gode forutsetninger for å arbeide utholdende. At vi er utholdende, betyr at vi er i stand til å forholde oss aktivt til hindringer, lære av våre feil og justere vår tilnærming.

Selvbestemt engasjement gir oss ikke bare det vi ønsker fra våre medarbeidere - kreativitet, effektivitet og utholdenhet. Det gir oss også det vi ønsker for våre medarbeidere – psykisk helse og velvære. Vi blir mer robuste og tilfredse, fordi vi dekker våre grunnleggende psykologiske behov når vi utvikler engasjementet.

Når vi er mange som jobber med selvbestemt engasjement får vi en prestasjonsorientert overskuddskultur, både sosialt, psykologisk og økonomisk.

Hvordan utvikles selvbestemt engasjement?

Når medarbeidere får hjelp til å løfte blikket og stemme av sitt engasjement med organisasjonens hensikt, verdier og visjon får de bedre forutsetninger for å lede seg selv og andre på en måte som både ivaretar dem selv og organisasjonen de arbeider i. Når det som er viktig for oss som medarbeidere sammenfaller med det som er viktig for organisasjonen, blir det naturlig at vi tar et mer helhetlig ansvar. Å hjelpe medarbeide å finne mening og glede i arbeide handler også om å hjelpe dem å bli kjent med seg selv og hva slags sider ved arbeide de liker best.  

Vi kan ikke styre andres engasjement, men vi kan hjelpe dem å gjøre seg opp sin egen mening om hva som er viktig. Vi kan stimulere til refleksjon. For å skape fruktbar refleksjon brukes modeller som gir struktur til å tenke og kjenne etter, kombinert med gode spørsmål og aktiv lytting. Dialog er rammen for refleksjonen og handler om at leder og medarbeider utforsker hverandres perspektiv, følelser, behov og ønsker for å utvikle felles og ny forståelse. Slik får medarbeiderne mulighet til å utforske kompleksiteten i arbeidet sitt, bearbeide ytre og indre motsetninger og ta ansvar for sitt eget engasjement.

Ledere utvikler sine medarbeideres engasjement med utgangspunkt i følgende tre spørsmål:
1. Hva gir mening og glede?
2. Hva gir fremgang?
3. Hvordan  lokker vi frem det beste hos hverandre?

”Å lede engasjement” - Vår åpne ledertrening

Vi hjelper ledere å balansere styring og støtte. Målet er å skape resultater med fornøyde og robuste medarbeidere som arbeider kreativt, effektivt og utholdende.

Vårt program starter med kurset ”Å lede engasjement”. Her finner du ut hvordan du utvikler ditt eget engasjement og hvordan du hjelper andre. Her får du også muligheten til å nettverke med andre ledere som er interessert i å utvikle engasjementskulturen i sin gruppe eller i hele organisasjonen.

Vil du fordype deg, kan du ta flere åpne kurs og bli sertifisert som engasjementsleder. Si fra om du er interessert i å vite mer om sertifiseringskurset så sender vi beskrivelsen . Vi gjennomfører også organisasjonsintern opplæring.

Måling av engasjement som gir handlingsutløsende innsikter

Vi i Interaction Consulting Group sammarbeider med forskerne bak Selvbestemmelsesteorien.  De har utviklet motivationWorks, en elektronisk plattform for utvikling av engasjement som  inneholder:

  • en engasjementsmåling som gir handlingsutløsende innsikter til medarbeidere så vel som til ledere
  • et online kurs som gir en god innføring i selvbestemmelsesteorien og hvordan ledere kan arbeide med engasjement

 Vi i Interaction i ferd med teste ut denne plattformen med enkelte ledergrupper. Tanken er at ledergruppene lærer seg å bruke plattformen til å arbeide med eget engasjement  før de eventulet bestemmer seg for å la alle medarbeidere få tilgang. 

Plattformen er ikke oversatt til norsk enda, så vi bruker den engelske versjonen.

Vår kommunikasjons- og læringsmodell

Alle konsulentene er sertifiserte i Nevrolingvistisk Programmering, NLP. NLP er en måte å utvikle vår tenkning og våre handlemåter for å nå våre mål. Modellens popularitet har økt kraftig siden utviklingen startet på begynnelsen av 70-tallet. I dag er det mange ulike tilnærmingene til coaching som bygger på NLP.  NLP gir oss også et godt utgangspunkt for å arbeide med engasjement. Vår spesialitet er å kombinere Selvbestemmelsesteorien med NLP. Her kan du lese om noen av de viktigste trådene vi har med oss fra NLP og som vi vever inn i prosessene vi er involvert i.

Ønsker du å oppleve hvordan vi arbeider med engasjementsledelse?  

Vi inviterer deg til en gratis og uforpliktende engasjementssamtale. Ta kontakt så avtaler vi en tid.

Ønsker du å trene sammen med andre ledere?

Bli med på seminaret : Å lede engasjemet

Vil du vite mer om engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)