Vår kommunikasjons- og læringsmodell

Nevrolingvistisk Programmering, NLP

NLP er en måte å utvikle vår tenkning og våre handlemåter for å nå våre mål. Modellens popularitet har økt kraftig siden den ble etablert på begynnelsen av 70-tallet. I dag er det mange av de ulike tilnærmingene til coaching som bygger på NLP. Mestring og livskvalitet er to av modellens viktigste anvendelsesområder. NLP gir oss også et godt utgangspunkt for å arbeide med engasjement. 

Alle konsulentene i Interaction Consulting Group er sertifiserte i NLP og involvert i å lære bort NLP til andre.  Her er noen av de viktigste trådene vi har med oss fra NLP som vi vever inn i prosessene vi er involvert i.

Systemvisdom

Først når kommunikasjon og forandringsteknikker praktiseres med tanke på større sammenhenger og langsiktige virkninger, blir resultatet fullt ut tilfredsstillende. Vi legger derfor stor vekt på å vise at den beste måten å sørge for seg selv, ofte er å ivareta interessene og behovene til alle involverte. Vår oppgave blir å dyktiggjøre enkeltmennesker til å leve tilfredsstillende i forskjellige sammenhenger (organisasjoner, bedrifter, familier). I stedet for å være offer for systemet, blir du i stand til å utvikle deg i samsvar med både egne behov og med systemets egenart. I neste omgang kan det bety at også systemet utvikler seg. 

Styrke

En styrkebasert tilnærming gir kraft og idéer til engasjement. Vi tar utgangspunkt i våre kunders verdier, kvaliteter og kompetanse. Kundens verdier gir overordnet retning og hjelp til å prioritere. Deres kvaliteter sier hva de kan bidra med og hva de trenger hjelp med fra felleskapet. Deres kompetanse sier hvilke utfordringer de har forutsetninger for å nærme seg og hvordan. Slik mobiliserer vi de personlige ressursene deres i møte med mulighetene og utfordringene de står over for.

Tillit

Positiv gjensidig avhengighet betyr at vi mennesker skaper noe sammen, som vi ikke kan få til alene. Slik dannes grunnlaget for gjensidig tillit – en sårbarhetsbasert gjensidig tillit. Jeg tør å stole på at du vil ta vare på meg, fordi jeg vet at det er i din interesse å gjøre det. Du tør å stole på meg, fordi du vet at det er i min interesse å ta vare på deg. Ingen ønsker, i utgangspunktet, å sage over grenen de selv sitter på. Enhver samarbeidsrelasjon må gjennom tillitsfasen for å komme videre til mestringsfasen.

Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til, det kan ta tid å bygge opp og går raskt å rive ned. Nøkkelen til å lykkes med ledelse, samarbeid og salg, over tid, er velfortjent tillit. Det er lett å forveksle tillit med god kontakt, men det å bruke god kontakt for å skape en illusjon av tillit kan koste dyrt.

Tenkning

For å sikre at vi forstår hverandre og får avklart alle relevante aspekter ved en sak, kan det være svært nyttig med et rammeverk for tenkning. Et rammeverk vi kan bruke når vi tenker på noe for oss selv, og når vi skal utvikle en felles tenkning. Rammeverket vårt er bygget på tre akser: tid, nivåer og relasjoner. Det finnes mange måter å forholde oss til mål (fremtid), erfaring (fortid), handling (nåtid). Et annet eksempel fra tidsaksen er forlengs og baklengs planlegging. Lengden på tidshorisonten et tredje.

Et eksempel på begreper fra nivåaksen er intensjon og handling. Vi kan si at begrepet intensjon er på et høyere nivå enn begrepet handling, i den forstand at handlingen er en funksjon av intensjonen. Et eksempel fra relasjonsaksen er innenfor og utenfor relasjonen. På innsiden av relasjonen er du enten oppmerksom på ditt eget eller den andres perspektiv. Hva er viktig for meg? Hva er viktig for deg? Hvordan oppfatter jeg deg og du meg? Utenfor relasjonen er du oppmerksom på hva du og den andre skaper sammen. Bruker dere mulighetene for å skape mere sammen enn dere kan få til hver for dere? Vi sier at en beskrivelse av en relasjon ikke er gyldig før du har beskrevet den fra disse tre perspektivene.

Det finnes mange relevante perspektiver. Derfor er det viktig å sikre at vi tar for oss alle relevante perspektiver, og at vi har en felles at forståelse av hvilken akse og hvilket perspektiv vi til enhver tid benytter.

Dialog

Vi forholder oss ikke til virkeligheten, men til vår opplevelse av den. Vi er alle aktører med unike «verdenskart». Når vi vil skape noe sammen, er det ikke nok at vi snakker til hverandre. Vi må snakke med hverandre. Det er lett å tro at vi er enige, når vi ikke er det, og det er like lett å tro at vi er uenige, når vi ikke er det. Å bli forstått er ikke noen selvfølge. Dialog bygger blant annet på idéen om at alle har en del av løsningen, og at vi skal utvikle noe sammen basert på gode spørsmål og aktiv lytting. Dialog er ikke det samme som debatt hvor det er om å gjøre og vinne. Dialog handler om gjensidig og  aktiv lytting  for å forstå hverandres perspektiver, følelser, behov og ønsker for å skape felles og ny forståelse.

 NLP gir oss et viktig bidrag for å sikre fruktbar dialog. Metoden hjelper oss å identifisere alminnelig forekommende språkmønstre, som faktisk hemmer god kommunikasjon. Dermed får vi en fremgangsmåte for å håndtere og åpne opp for en mer klar, presis og effektiv kommunikasjon.

Læring

Vi kan overføre mestring fra en situasjon til en annen om vi vet hvordan vi tenkte og gikk frem da vi lyktes. Forutsetningen er at suksessen skyltes forhold vi kan kontrollere. Vi sier også at hvis andre kan få det til, så kan vi få det til. Vi mennesker har mye felles. Vi har alle fem sanser og språk som vi bruker for å forholde oss til oss selv og verden. Vi har alle de samme grunnleggende psykologiske behovene. Det gjør at mestringsnøkler som er uavhengige av situasjon, også kan være uavhengige av person. De samme mulighetene og begrensingene gjelder også for team og organisasjoner som vil lære av egen og andres suksess. 

Gulrot og pisk

Det er viktig å merke seg at vi ikke kan få kreativ, effektiv og utholdende innsats med gulrot og pisk. Gulrot og pisk kan gjøre oss ivrige, men hjelper oss ikke til å gjøre en bedre jobb. Gulrot og pisk kan lede til sene kvelder, men det leder ikke nødvendigvis til kvalitetsarbeid. Å gi «alt» kan være suboptimalt og kontraproduktivt, og det kan bety at vi vender ryggen til kompleksiteten og helheten.

Vil du vite mer om oss?  Ta kontakt! Vi hører gjerne fra deg!

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.
  • (?)