Bättre resultat med engagerade medarbetare

Här presenterar vi våra svar på de viktigaste frågorna relaterade till engagemang.

Vad är engagemang?

Engagemang är den energi vi lägger på arbetet. Hur engagerade vi är kan säga oss något om hur mycket kraft vi ska lägga på en uppgift.  Kvaliteten på vårt engagemang berättar om vår förståelse och vår förmåga att arbeta kreativt, effektivt och uthålligt. Många organisationer har svårt att bygga en stark engagemangskultur, trots att de använder stora resurser. Problemet är att de fokuserar på graden av engagemang snarare än kvaliteten. Om vi ​​vill bygga starka engagemangskulturer måste vi skilja mellan kvaliteten på engagemanget och graden.

Var kommer engagemang från?

Engagemang kommer från mening och glädje. Det kommer också från löftet om belöning eller hot om straff. När vårt engagemang bygger på mening och glädje kallar vi det för självbestämd. När vårt engagemang bygger på löften om belöning eller hot om straff, kallar vi det kontrollerat.  Det är viktigt att notera att endast det självbestämda engagemanget kan ge oss en fingervisning om kvaliteten på våra framtida insatser.

Enligt självbestämmande har vi människor tre grundläggande psykologiska behov som måste aktiveras om vi ska hitta mening och glädje i arbetet. Behoven är självbestämmande,  kompetens och tillhörighet.

  • Självbestämmande: Vi har behov av att leda oss själv i linje med det vi menar är viktigt och rätt.
  • Kompetens: Vi har behov för att använda det vi kan och lära oss det som behövs för att göra positiv skillnad.
  • Tillhörighet: Vi har behov för att delta i sammanhang där vi ser varandra och lockar fram det bästa hos varandra.

För att arbetet ska vara vettigt måste vi åtminstone uppleva att vårt engagemang stärker våra grundläggande psykologiska behov på sikt. För att arbetet ska ge glädje måste vi uppleva att våra psykologiska behov aktiveras för tillfället. Att uppleva glädje på jobbet handlar mycket om att engagera oss på ett sätt som matchar vår egen personlighet, eftersom vår personlighet påverkar hur vi bäst aktiverar de tre psykologiska behoven.

Självbestämmandeteorin är den ledande modellen för att påverka beteende og används av företag, idrott, utbildning i USA, Europa och Asien.

Vad leder engagemang till?

Den ledande forskningen inom arbetslivspsykologi visar att självbestemd engagemang är associerad med minst nio positiva resultat som alla organisationer vill ha bland sina medarbetare; ökad växt i omsättning, starkare lojalitet till företaget och mindre emotionell utmattning, bättre prestationer, starkare åtagande till värderingar och riktlinjer, ökad tillfredsställelse med arbetet och kompensation, starkare lojalitet och tillit, djupare lärande, mindre klagomål på fysiska hälsoproblem, större tillfredsställelse med livet generellt.

Kontrollerad motivation kan leda till negativ stress och en vilja att ta genvägar till målet. Morötter och piskor kan göra oss ivriga, men hjälper oss inte att hitta mening och glädje i arbetet. Morot och piska kan leda till sena nätter, men det leder inte nödvändigtvis till kvalitetsarbete. Att ge "allt" kan vara suboptimalt och kontraproduktivt, och det kan innebära att vi vänder ryggen åt komplexitet och helhet.

Här är förklaringen till varför självpåtaget engagemang överträffar kontrollerat engagemang. När vi upplever engagemang som en följd av hänsyn taget till våra grundläggande psykologiska behov, växer också en mogen inställning till vårt arbete sakta fram. Den inställning som mognar fram handlar om viljan att förhålla oss helhetlig till komplexiteten i arbetet så att vi kan bygga broar mellan olika hänsyn och perspektiv. Vi tar också mer naturlig hänsyn till de blandade känslor som ofta uppkommer när saker och ting är komplexa, för att vi ska kunna komma överens med oss själv om, inte bara vad vi ska engagera oss helhjärtat i utan också hur. Ibland kommer vi också fram till att helhjärtat invänta en större mognad i frågan innan beslut tas.

När vi får möjlighet att jobba aktivt med att utforska komplexitet och bearbeta yttre och inre motsättningar på ett konstruktivt sätt, aktiveras vår kreativitet, effektivitet och uthållighet. Kreativitet handlar om att kombinera olika delar på nya sätt för att uppnå ett resultat. Effektivitet handlar om att reducera eller ta bort delar utan att den önskade effekten försvinner. Uthållighet betyder att vi kan förhålla oss aktivt till hinder, lära av våra erfarenheter och justera vårt sätt att förhålla oss. Som ett resultat av dessa färdigheter blir vi mer stadiga och väljer att vara nöjda med vår arbetssituation eftersom vi har positiv egenkontroll och vet hur vi ska tillfredsställa våra grundläggande psykologiska behov.

Självbestemd engagemang ger oss inte bara det vi önskar från våra medarbetare - kreativitet, effektivitet och uthållighet. Det ger oss också det vi önskar r våra medarbetare – psykisk hälsa och välmående.

När vi är många som jobbar med självbestemd engagemang bildas en framgångskultur med psykologiskt och ekonomiskt överskott som följd.

Hur arbetar vi med att utveckla självbestemd engagemang i en organisation?

Medarbetarna bjuds in till att lyfta blicken och stämma av sitt personliga engagemang med organisationens syfte, värderingar och vision. När det som är viktigt för den enskilda medarbetaren sammanfaller med det som är viktigt för organisationen, blir det naturligt att också ta ett mer helhetligt ansvar. Att hjälpa medarbetare att hitta mening och glädje i arbetet handlar också om lära känna sig själva och vilka  uppgifter man gillar bäst. 

Vi kan inte kontrollera andras engagemang, men vi kan hjälpa dem att ta sina egna beslut. Vi kan inspirera till reflektion. För att skapa fruktbar reflektion används modeller som ger struktur för att att tänka och känna kombinerat med bra frågor och aktivt lyssnande. Dialog är ramen för reflektion och handlar om att ledare och medarbetare utforskar varandras perspektiv, känslor, behov och önskemål för att utveckla gemensam och ny förståelse. Detta ger medarbetarna möjlighet att utforska komplexiteten i sitt arbete, bearbeta externa och interna motsättningar och ta ansvar för sitt eget engagemang.

Utvecklingen av självbestemd engagemang är baserat på de tre grundläggande psykologiska behoven och följande tre frågor 

1. Vad ger mening och glädje? (Självbetemmande)
2. Hur kan vi använda det vi kan och lära oss det vi behöver, för att göra en positiv skillnad? (Kompetens)
3. Hur kan vi hjälpa till att se varandra och få fram det bästa i varandra? (Tillhörighet)

När vi människor får chans att bearbeta dessa tre aspekter i vårt arbete får vi bättre förutsättningar för att leda oss själva och andra så att vi både tar vara på oss själv och organisationen vi arbetar i.

Vill du uppleva hur vi arbetar med engagemangsledning?

Vi bjuder på en engagemangssamtal. Hör av dig så avtalar vi en tid.

Vår kommunikations- och lärandemodell

Alla konsulter i Interaction Consulting Group är certifierade och involverade i att lära ut kommunikations- och lärandemodellen Nevro-lingvistisk Programmering,NLP. NLP ger oss en mängd väl beprövade grundstrukturer för att arbeta med professionell engagemangsutveckling.
Här är några av de viktigaste infallsvinklarna från NLP som vi väver in i processerna med att utveckla engagemang.

Vill du utveckla ditt engagemangsledarskap tillsammans med andra ledare?

Kolla in vårt utbildningskoncept Heart in business - Värdeskapande engagemang. 

Mätning av engagemang som ger handlingsutlösande insikter

Vi i Interaction samarbetar med forskarna bakom Theory of Self-Determination. De har utvecklat motivationWorks, en onlineplattform för engagerande engagemang som inkluderar:

  • en engagemangsundersökning som ger handlingsutlösande insikter till såväl anställda som chefer
  • en onlinekurs som ger en bra introduktion till självbestämmande teori och hur ledare kan arbeta med engagemang

Vi på Interaction håller på att testa denna plattform med vissa ledningsgrupper. Tanken är att ledningsgrupperna lär sig använda plattformen för att arbeta med sitt eget engagemang innan de så småningom bestämmer sig för att låta alla medarbetare få tillträde.

Plattformen har inte översatts till svenska än, så vi använder den engelska versionen.

Vill du veta mer om engagemangsledarskap? Ta gärna kontakt

Skriv ett meddeland i formuläret nedan, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på +46-708-946247

  • (?)