Resultat och arbetsglädje

Vi hjälper ledare att utveckla engagemang som säkerställer både resultat och arbetsglädje. 

Vad är engagemang?

Engagemang handlar om viljan att göra sitt bästa. Det är när vi är engagerade som vi får de bästa resultaten, upplever det vi gör som meningsfullt, känner oss välmående och tar bäst hand om vår mentala hälsa. Engagerad handling visar bättre än något annat attityden till vårt arbete. Engagerade medarbetare känner ägarskap till sitt arbete, ser helhetligt på uppgifterna och knyter ihop olika perspektiv och behov för att skapa bättre lösningar.

Många organisationer har problem med att bygga en stark engagemangskultur, trots att de använder stora resurser. Problemet är att man fokuserar på graden av engagemang snarare än faktorerna som påverkar engagemanget. Ska vi stärka engagemanget på rätt sätt behöver vi också förstå hur det aktiveras på rätt sätt.

Var kommer engagemang från?

Det engagemang vi upplever kommer från vår motivation. Det är kvaliteten på vår motivation som avgör kvaliteten på den mening som arbetet ger oss. När vi leder oss själv utifrån våra egna behov betyder det att vår motivation är självbestämd. När vi istället låter oss ledas av andra på bekostnad av egna behov betyder det att vår motivation är kontrollerad. Den självbestämda motivationen är en förutsättning för meningsfullt engagemang.

Enligt Självbestämmandeteorin, (Self Determination Theory, SDT), som är utvecklad av Edward L. Deci och Richard Ryan, har vi tre grundläggande psykologiska behov – självständighet, kompetens och tillhörighet.

Självständighet: Vi har behov av att leda oss själv i linje med det vi menar är viktigt och rätt.

Kompetens: Vi har behov för att använda det vi kan och lära oss det som behövs för att göra positiv skillnad.

Tillhörighet: Vi har behov för att delta i sammanhang där vi ser varandra och lockar fram det bästa hos varandra. 

Vad leder engagemang till?

Den ledande forskningen inom arbetslivspsykologi visar att engagemang är associerad med minst nio positiva resultat som alla organisationer vill ha bland sina medarbetare; ökad växt i omsättning, starkare lojalitet till företaget och mindre emotionell utmattning, bättre prestationer, starkare åtagande till värderingar och riktlinjer, ökad tillfredsställelse med arbetet och kompensation, starkare lojalitet och tillit, djupare lärande, mindre klagomål på fysiska hälsoproblem, större tillfredsställelse med livet generellt.

Hur går detta till? När vi upplever engagemang som en följd av hänsyn taget till våra grundläggande psykologiska behov, växer också en mogen inställning till vårt arbete sakta fram. Den inställning som mognar fram handlar om viljan att förhålla oss helhetlig till komplexiteten i arbetet så att vi kan bygga broar mellan olika hänsyn och perspektiv. Vi tar också mer naturlig hänsyn till de blandade känslor som ofta uppkommer när saker och ting är komplexa, för att vi ska kunna komma överens med oss själv om, inte bara vad vi ska engagera oss helhjärtat i utan också hur. Ibland kommer vi också fram till att helhjärtat invänta en större mognad i frågan innan beslut tas.

När vi får möjlighet att jobba aktivt med att utforska komplexitet och bearbeta yttre och inre motsättningar på ett konstruktivt sätt, aktiveras vår kreativitet, effektivitet och uthållighet. Kreativitet handlar om att kombinera olika delar på nya sätt för att uppnå ett resultat. Effektivitet handlar om att reducera eller ta bort delar utan att den önskade effekten försvinner. Uthållighet betyder att vi kan förhålla oss aktivt till hinder, lära av våra erfarenheter och justera vårt sätt att förhålla oss. Som ett resultat av dessa färdigheter blir vi mer stadiga och väljer att vara nöjda med vår arbetssituation eftersom vi har positiv egenkontroll och vet hur vi ska tillfredsställa våra grundläggande psykologiska behov.

Engagemang ger oss inte bara det vi önskar från våra medarbetare - kreativitet, effektivitet och uthållighet. Det ger oss också det vi önskar r våra medarbetare – psykisk hälsa och välmående.
När vi är många som jobbar med engagemang bildas en framgångskultur med psykologiskt och ekonomiskt överskott som följd.

Hur arbetar vi med att aktivera engagemang i en organisation?

Att aktivera engagemang i en organisation startar med att ge en verklighetsförankrad upplevelse av sambandet mellan självbestämd motivation och kreativt, effektivt och uthålligt arbete. Medarbetarna bjuds in till att lyfta blicken och stämma av sitt personliga engagemang med organisationens syfte, värderingar och vision. När det som är viktigt för den enskilda medarbetaren sammanfaller med det som är viktigt för organisationen, blir det naturligt att också ta ett personligt utvidgat och mer helhetligt ansvar. Rent praktiskt innebär det att stödja medarbetarna att inse både personlig och organisatorisk mening med att prioritera riktningen som de förväntas gå i, vad de ska fokusera på konkret och hur det egna självledarskapet skall leda till beslut som är i linje med vald riktning och prioritering under resans gång.

När vi ska ge uppmuntring och näring till funktionellt självledarskap, skapar vi rum för reflektion och dialog genom att introducera modeller som ger struktur till att tänka och känna efter med hjälp av bra frågor och aktivt lyssnande. Detta ger medarbetarna möjlighet att träna på att utforska komplexiteten i sitt arbete och bearbeta inre och yttre motsättningar. På detta sätt lär medarbetarna sig att ta ansvar för sitt eget engagemang. De får så att säga inte bara en fisk serverad framför sig – de får träna sig på att fiska.

Utvecklingen av engagemang är baserat på de tre grundläggande psykologiska behoven och följande tre frågor som, antingen om det handlar om coachning av ledare, uppföljning av medarbetare, teamutveckling konflikthantering eller ledar- eller medarbetarträning är som följer;

Vilka möjligheter och utmaningar ser vi med tanke på behovet av;

  • att leda oss själv utifrån det vi menar är viktigt och rätt. (Självständighet)
  • att använda det vi kan och lära det vi behöver, för att göra positiv skillnad. (Kompetens)
  • att delta i sammanhang där vi ser varandra och lockar fram det bästa hos varandra. (Tillhörighet)


Vårt uppdrag ramas in och byggs upp av facilitering av utforskningen av dessa tre frågor samt träning av ledare att utforska dessa frågor återkommande med sina medarbetare.

När vi människor får chans att bearbeta dessa tre aspekter i vårt arbete får vi bättre förutsättningar för att leda oss själva och andra så att vi både tar vara på oss själv och organisationen vi arbetar i.

Vill du uppleva hur vi arbetar med engagemangsstyrt ledarskap?  

Ta kontakt i fomruläret nedan eller ring 0708-946 247 så bokar vi ett första gratis och förutsättningslöst samtal där vi tar upp målsättning och går igenom eventuella nyttovärden för dig och din organisation

Vill du utveckla ditt engagemangsledarskap tillsammans med andra ledare?

Ange ditt intresse för en havdags onlinekurs i vårt utbildningskoncept Heart in business - Värdeskapande engagemang. Läs mer här!

Vill du veta mer om engagemangsledarskap? Ta gärna kontakt

Skriv ett meddeland i formuläret nedan, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på 0708-946 247.

 

  • (?)