Kommunikations- och lärandemodellen  
neuro-lingvistisk programmering, NLP

Alla konsulter i Interaction Consulting Group är certifierade i NLP och involverade i att undervisa i NLP till. Kommunikations- och lärandemodellen NLP ger oss en mängd väl beprövade grundstrukturer för att arbeta med professionell engagemangsutveckling.

Här är några av de viktigaste infallsvinklarna från NLP som vi väver in i processerna med att utveckla engagemang.

Systemvisdom

Det är först när kommunikations- och förändringsverktyg utövas inom ramen för större sammanhang och långsiktiga effekter blir resultaten fullt ut tillfredsställande. Vi lägger därför stor vikt vid att visa att det bästa sättet att ta vara på sig själv är att värna om samtliga inblandades intressen och behov. Vår uppgift blir att förmedla kunskaper som hjälper dig som enskild individ att leva tillfredsställande i olika sammanhang (organisationer, företag, familjer). Istället för att vara ett offer för systemet, kan du utvecklas med tanke på både egna behov och det som är unikt och viktigt för systemet. Det kan senare betyda att systemet också utvecklas.

Styrka

  • Att arbeta styrkebaserat innebär att utgå från styrkor i form av värderingar, personliga kvaliteter och kompetens. Vi utgår från de involverades styrkor eftersom det i större grad ger kraft och idéer till engagemang. Kundens värderingar ger den riktning och hjälp som behövs för att prioritera. Kundens kvaliteter säger vad de kan bidra med och vad de behöver hjälp med från sin egen organisation. Kundens kompetens säger vilka utmaningar de har förutsättningar för att närma sig och hur.

    Det är genom de involverades styrkor som personliga resurser och lusten att ta ansvar för sitt eget engagemang, bäst mobiliseras inför möjligheterna och utmaningarna de möter i vardagen. 

Tillit

  • Positivt ömsesidigt beroende innebär att vi människor skapar något tillsammans som vi inte kan uppnå på egen hand. Detta är hur grunden för ömsesidigt förtroende bildas – ett sårbarhetsbaserat ömsesidigt förtroende. Jag vågar lita på att du kommer att ta hand om mig, eftersom jag vet att det ligger i ditt intresse att göra det. Du vågar lita på mig, eftersom du vet att det är i mitt intresse att ta hand om dig. Ingen vill i grund och botten, att såga av grenen de själva sitter på. Alla samarbetsrelationer måste igenom beroendefasen för att komma till förtroendefasen och vidare till bemästringsfasen. 

Tänkande

För att säkerställa att vi förstår varandra och få klarhet i alla relevanta aspekter i en sakfråga kan det vara mycket användbart med ett pedagogiskt ramverk för hur vi kan tänka. Ett sådant ramverk kan användas när vi ska tänka igenom något för oss själva eller om vi ska utveckla ett gemensamt tänkande. Ramverket består av tre axlar; tid, nivåer och relationer. Det finns många sätt att relatera till tid. Ett exempel är; mål (framtid), erfarenhet (förfluten tid), handling (nutid).  Ett annat exempel från tidsaxeln är framlänges- och baklängesplanering. Längden på tidshorisonten är ett tredje exempel.

Ett exempel på begrepp från nivåaxeln är intention (avsikt) och handling (åtgärd). Vi kan säga att begreppet intention är på en högre nivå än begreppet handling på så sätt att handling är en funktion av intentionen. Ett exempel från relationsaxeln är; inom och utanför relationen.  På insidan av relationen är du antingen uppmärksam på din egen eller andras perspektiv. Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för dig? Hur uppfattar jag dig och dig? Utanför relationen är när du är medveten om vad du och den andra skapar tillsammans. Använder ni möjligheterna att skapa mer tillsammans än det ni kan komma fram till var och en av er? Vi säger att en beskrivning av en relation inte är giltig förrän du har beskrivit den från dessa tre perspektiv.

 Det finns många olika perspektiv. Därför är det viktigt att se till att vi hanterar alla relevanta perspektiv och att vi har en gemensam förståelse för vilken axel och perspektiv vi använder hela tiden.

Dialog

Vi relaterar inte till verkligheten, utan till vår upplevelse av den. Alla agerar utifrån sin personliga "världskarta". När vi skapar något tillsammans är det inte tillräckligt att vi pratar till varandra. Vi måste prata med varandra. Det är lätt att tro att vi är överens när vi inte är det, och det är lika lätt att tro att vi inte är överens när vi är det. Att bli förstådd är ingen självklarhet. Dialog bygger bland annat på idén att alla bär på en del av lösningen och att vi kommer att utveckla något tillsammans utifrån bra frågor och aktivt lyssnande. Dialog är inte detsamma som debatt, där det handlar om att vinna.

 NLP ger oss ett viktigt bidrag till att skapa fruktbar dialog. Denna kommunikations- och lärandemodell hjälper oss att identifiera vanligt förekommande språkmönster, som faktiskt hämmar god kommunikation. Således får vi ett sätt att hantera och öppna upp för en mer tydlig, korrekt och effektiv kommunikation.

Lärande

Färdigheter kan överföras från en situation till en annan om vi vet hur vi tänker och går tillväga när vi lyckas. Förutsättningen är att framgången vi studerar beror på villkor som vi kan kontrollera. Om andra kan bemästra något då kan vi också göra det. Vi människor har mycket gemensamt såsom våra sinnen och språk som vi använder för att relatera till oss själva och världen. Vi har alla samma grundläggande psykologiska behov. Detta gör att det är möjligt att hantera nycklar som är oberoende av situationen och som också är oberoende av personen.

Samma möjligheter och begränsningar gäller även för team och organisationer som kommer att lära sig av sina egna och andras framgångar.

Morot och piska

  • Det är viktigt att lägga märke till att vi inte kan få kreativ, effektiv och uthållig insats med moroten och piskan. Morot och piska kan göra oss ivrige, men hjäper oss inte att göra ett bättre jobb. Morot och piska kan leda till sena kvällar, men det leder inta nödvendigtcis till kvalitetsarbete. Att ge «allt» kan vara suboptimalt och kontraproduktivt och det kan betyda att vi vänder ryggen till komplexiteten och helheten.

Vill du veta mer om oss?  Ta gärna kontakt! 

Skriv ett meddelande i formuläret nedan, sänd oss ett mail på post@interaction.no eller ring oss på 0708-946 247.
  • (?)